Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tadeusz  Sobolewski

Tadeusz Sobolewski

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: 168, przynależność: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PONAD PODZI

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-02-19 15:08:54 Uchwała w sprawie ........ Sesja testowa przeciw
2019-02-26 10:29:24 Uchwała w sprawie ........ Sesja testowa wstrzymał się
2019-02-19 15:03:01 Uchwała w sprawie ........ Sesja testowa za
2019-02-26 11:18:47 Uchwała Nr SOK.0007.32.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019 – 2029. V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-02-26 11:22:59 Uchwała Nr SOK.0007.33.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok. V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-02-26 11:29:41 Uchwała Nr SOK.0007.34.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu. V Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 10:22:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019 – 2027. VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 10:30:07 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 10:33:05 Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 10:37:12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i część wsi Ulatowo – Pogorzel VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 10:41:26 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 10:45:45 Projekt uchwały w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednorożec w 2019 roku”. VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 10:47:06 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednorożec na 2019 rok VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 Uchwała Nr SOK.0007.35.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019 - 2027. VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 Uchwała Nr SOK.0007.36.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok. VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 uchwała Nr SOK.0007.37.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego. VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 Uchwała nr SOK.0007.39.2019 rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jednorożec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 Uchwała Nr SOK.0007.38.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i część wsi Ulatowo - Pogorzel. VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 uchwała Nr SOK.0007.40.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Jednorożec w 2019 roku VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-03-28 uchwała Nr SOK.0007.41.2019 rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednorożec na 2019 rok. VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-04-16 10:20:57 Uchwała Rady Gminy Jednorożec Nr SOK.0007.43.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.43.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019 - 2027. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-04-16 10:23:35 Uchwała Rady Gminy Jednorożec Nr SOK.0007.44.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-04-16 10:18:40 Uchwała Rady Gminy Jednorożec Nr SOK.0007.42.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-04-16 10:45:24 Uchwała Nr SOK.0007.46.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Jednorożec, trybu kontroli prawidłowo i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-04-16 10:55:11 Uchwała Rady Gminy Jednorożec nr SOK.0007.47.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jednorożec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec wstrzymał się
2019-04-16 11:05:12 Uchwała Nr SOK.0007.48.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jednorożec pod nazwą Żłobek Samorządowy w Jednorożcu oraz nadania jej statutu VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec wstrzymał się
2019-04-16 10:12:29 Przyjęcie porządku obrad. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-05-16 10:16:54 Uchwała Nr SOK.0007.49.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec wstrzymał się
2019-05-16 10:26:03 Uchwała Nr SOK.0007.50.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek za pojemniki o określonej pojemności. VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec wstrzymał się
2019-05-16 10:29:21 Uchwała Rady Gminy Jednorożec Nr SOK.0007.51.2019 z dnia 16 maja 2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-05-16 10:11:19 Przyjęcie porządku obrad. VIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-06-14 13:47:28 Uchwała Nr SOK.0007.52.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jednorożec wotum zaufania, IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-06-14 13:51:02 Uchwała Nr SOK.0007.53.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-06-14 14:07:42 Uchwała Nr SOK.0007.54.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jednorożec za 2018 rok. IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-06-14 14:42:24 Uchwała Nr SOK.0007.55.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019 - 2027. IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-06-14 14:46:20 Uchwała Nr SOK.0007.56.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 rady Gminy Jednorożec w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok. IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-06-14 14:53:55 Uchwała Nr SOK.0007.57.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jednorożec, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania tych sprawach. IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-06-14 14:58:07 Uchwała Nr SOK.0007.58.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-06-14 15:10:22 Uchwała Nr SOK.0007.59.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jednorożec zadania publicznego w zakresie oświaty ponadpodstawowej - prowadzenia Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Przasnyski. IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec przeciw
2019-06-14 13:09:11 Przyjecie porządku obrad. IX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-07-18 09:17:52 Uchwała Nr SOK.0007.60.2019 rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednorożec” X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-07-18 09:21:12 Uchwała Nr SOK.0007.61.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego ,,Zagospodarowanie placu publicznego w obrębie ulic Odrodzenia, Wincentego Witosa i Osiedlowej w miejscowości Jednorożec” X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-07-18 09:24:48 Uchwała Nr SOK.0007.62.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019-2028 . X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-07-18 09:30:16 Uchwała Nr SOK.00007.63.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-07-18 09:33:54 Uchwała Nr SOK.0007.64.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jednorożec pod nazwą Żłobek Samorządowy w Jednorożcu oraz nadania jej statutu X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec przeciw
2019-07-18 09:38:39 Uchwała Nr SOK.0007.65.2019 Rady gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany ,,Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu” X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-07-18 09:41:42 Uchwała Nr SOK.0007.66.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Gminy Jednorożec X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-07-18 09:47:07 uchwała Nr SOK.0007.67.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r.w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ,,Cyfrowy Jednorożec X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-07-18 09:51:03 Uchwała Nr SOK.0007.68.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jednorożec. X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-07-18 09:54:09 Uchwała Nr SOK.0007.69.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 lipca 2019 r.w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych X Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-08-19 10:13:05 Uchwała Nr SOK.0007.70.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019-2028 XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-08-19 10:26:31 Uchwała Nr SOK.0007.71.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-08-19 10:28:45 Uchwała Nr SOK.0007.72.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec wstrzymał się
2019-08-19 10:38:42 Uchwała Nr SOK.0007.73.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym dla których organem prowadzącym jest Gmina Jednorożec XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec wstrzymał się
2019-08-19 10:43:16 Uchwała Nr SOK.0007.74.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany „Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu” XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-08-19 10:11:45 Przyjęcie porządku obrad. XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-09-19 10:45:01 Uchwała Nr SOK.0007.75.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego. XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-09-19 10:50:40 Uchwała Nr SOK.0007.76.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-09-19 10:53:56 Uchwała Nr SOK.0007.77.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019-2028 XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-09-19 10:59:32 Uchwała Nr SOK.0007.78.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. zmieniajacaj uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-09-19 11:29:30 Uchwała Nr SOK.0007.79.2019 Rady Gminy Jednorożec w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/208/10 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jednorożec XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-09-19 11:32:36 Uchwała Nr SOKI.0007.80.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jednorożec XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-09-19 11:38:49 Uchwała Nr SOK.0007.81.2019 Rady gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie prowadzenia przez Gminę Jednorożec działalności w zakresie telekomunikacji. XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-09-19 10:12:42 Przyjęcie porządku obrad. XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-10-24 10:17:11 uchwała Nr SOK. 0007.82.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24 października 2019 r.zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019-2028 XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-10-24 10:18:08 Uchwała Nr SOK.0007.83.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-10-24 10:32:37 Uchwała Nr SOK.0007.84.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-10-24 10:34:16 Uchwała Nr SOK.0007.85.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Jednorożcu XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-10-24 10:43:42 Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela na członka do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 10:40:38 Przyjęcie porządku obrad. XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 10:50:08 Uchwała Nr SOK.0007.88.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jednorożec. XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec przeciw
2019-11-29 10:54:12 Uchwała Nr SOK.0007.89.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019-2028 XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 11:00:49 Uchwała Nr SOK.0007.90.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 11:12:45 Uchwała Nr SOK.0007.93.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jednorożec na rok 2020” XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 11:16:26 Uchwała Nr SOK.0007.94.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jednorożec XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 11:45:33 Uchwała Nr SOK.0007.95.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Jednorożcu oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 11:47:46 Uchwała Nr SOK.0007.96.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 11:51:17 Uchwała Nr SOK.0007.97.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 11:54:39 Uchwała Nr SOK.0007.98.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub ,,Senior+" w Jednorożcu i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jednorożcu oraz uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu. XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 11:57:30 Uchwała Nr SOK.0007.99.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jednorożec XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 12:01:26 Uchwała Nr SOK.0007.100.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 12:10:37 Uchwała Nr SOK.0007.101.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ospodów XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 12:39:31 Uchwała Nr SOK.0007.102.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty; XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 12:45:42 Uchwała Nr SOK.0007.103.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 12:49:00 Uchwała Nr SOK.0007.104.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 11:06:44 Uchwała Nr SOK.0007.91.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Jednorożec usytuowanych w ciągach dróg gminnych XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 11:10:21 Uchwała Nr SOK.0007.92.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przejęcia w zarząd od Miasta i Gminy Chorzele drogi gminnej nr 320125W Chorzele-Pruskołęka- Żelazna XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-11-29 12:53:53 Uchwała Nr SOK.0007.105.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Jednorożec na 2020 rok XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-12-11 11:31:27 Uchwała Nr SOK.0007.106.2019 Rady gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-12-11 11:38:07 Uchwała Nr SOK.0007.107.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-12-11 11:41:19 Uchwała Nr SOK.0007.108.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-12-11 11:22:26 Przyjęcie porządku obrad. II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-12-30 12:14:27 Uchwała Nr SOK.0007.109.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019-2029. Uroczysta Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-12-30 12:18:47 Uchwała Nr SOK.0007.110.2019 Rady Gminy jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok Uroczysta Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-12-30 12:22:10 Uchwała Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020-2029 Uroczysta Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2019-12-30 12:30:39 Uchwała Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 rok Uroczysta Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:21:21 Uchwała Nr SOK.0007.113.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 rok XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:23:29 Uchwała Nr SOK.0007.114.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:25:43 Uchwała Nr SOK.0007.115.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:28:14 Uchwała Nr SOK.0007.116.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.76.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:30:50 Uchwała Nr SOK.0007.117.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Jednorożec na rok szkolny 2019/2020 XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:38:25 Uchwała Nr SOK.0007.118.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jednorożec Nr SOK.0007.97.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ,,Rocznego programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:39:57 Uchwała Nr SOK.0007.119.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr SOK.0007.98.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub ,,Senior+” w Jednorożcu i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jednorożcu oraz uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu; XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:42:27 Uchwała Nr SOK.0007.120.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jednorożec na lata 2020 – 2022” XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:53:30 Uchwała Nr SOK.0007.121.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 r. uchylająca uchwałę Nr SOK.0007.94.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jednorożec XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:57:19 Uchwała Nr SOK.0007.122.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Stegna XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 11:02:40 Uchwała Nr SOK.0007.123.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w sołectwie Obórki XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 10:16:38 Przyjęcie porządku obrad. XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-01-23 11:08:01 Uchwała Nr SOK.0007.124.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych. XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-02-20 10:29:29 Uchwała Nr SOK. 0007.126.2020 Rady Gminy jednorożec z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020 – 2029; XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-02-20 10:33:07 Uchwała Nr SOK.0007.127.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 rok; XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-02-20 10:26:40 Uchwała Nr SOK.0007.125.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Jednorożcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-02-20 10:35:48 Uchwała Nr SOK.0007.128.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jednorożec; XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-02-20 10:49:34 Uchwała Nr SOK.0007.129.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Gminy Jednorożec XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec wstrzymał się
2020-02-20 10:51:55 Uchwała Nr SOK.0007.130.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia dla gruntów Gminy Jednorożec wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec wstrzymał się
2020-02-20 11:13:12 Uchwała Nr SOK.0007.131.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-02-20 11:18:10 Uchwała Nr SOK.0007.132.2020 z dnia 20 lutego 2020 roku Rady Gminy Jednorożec w sprawie ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jednorożec na rok 2020” XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-02-20 10:16:56 Przyjęcie porządku obrad. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-03-18 10:35:41 Uchwała Nr SOK.0007.133.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020 – 2029 XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-03-18 10:56:12 Uchwała Nr SOK.0007. 134.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 rok XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-03-18 10:58:07 Uchwała Nr SOK.0007.135.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-03-18 11:04:19 Uchwała Nr SOK.0007.136.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-03-18 11:07:07 Uchwała Nr SOK.0007.137.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości nr ewidencyjny 1298 działki położonej miejscowości Jednorożec stanowiących własność Gminy Jednorożec XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-03-18 11:09:19 Uchwała Nr SOK.0007.138.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednorożec w 2020 roku” XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-03-18 11:17:39 Uchwała Nr SOK.0007.139.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Jednorożec. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-03-18 11:20:03 Uchwała Nr SOK.0007.140.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednorożec na 2020 rok XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-04-30 12:53:06 Uchwała Nr SOK.0007.141.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego. Trzecia nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-04-30 13:01:23 Uchwała Nr SOK.0007.142.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020-2029. Trzecia nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-04-30 13:08:06 Uchwała Nr SOK.0007.143.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 rok. Trzecia nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-04-30 13:13:08 Uchwała Nr SOK.0007.144.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr SOK.0007.137.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjny działki 1298 położonej w miejscowości Jednorożec stanowiącej własność Gminy Jednorożec. Trzecia nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-04-30 13:16:29 Uchwała Nr SOK.0007.145.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednorożec w 2020 roku ”. Trzecia nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-04-30 13:20:35 Uchwała Nr SOK,0007.146.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr SOK.0007.95.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka z Żłobku Samorządowym w Jednorożcu oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Trzecia nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-04-30 13:23:35 Uchwała Nr SOK.0007.147.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jednorożec. Trzecia nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-04-30 13:27:13 Uchwała Nr SOK.0007.148.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Jednorożcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Trzecia nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-06-04 10:26:46 Uchwała Nr SOK.0007.151.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 4 czerwca 2020 r, zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 rok XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec. za
2020-06-04 10:42:20 Uchwała Nr SOK.0007.153.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Jednorożec; XIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec. za
2020-07-03 14:49:50 Uchwała Nr SOK.154.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jednorożec wotum zaufania; XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec. wstrzymał się
2020-07-03 15:04:02 Uchwała Nr SOK.0007.155.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 roku; XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec. za
2020-07-03 15:26:57 Uchwała Nr SOK.156.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jednorożec za 2019 rok; XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec. za
2020-07-03 15:36:23 Uchwała Nr SOK.0007.157.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020 – 2029; XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec. za
2020-07-03 15:46:15 Uchwała Nr SOK.0007.158.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 rok; XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec. za
2020-07-03 15:53:20 Uchwała Nr SOK.0007.159.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych; XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec. za
2020-07-03 15:56:21 Uchwała Nr SOK.0007.160.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jednorożec; XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec. za
2020-08-06 10:16:35 Uchwała Nr SOK.0007.161.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 06.08.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020 – 2029; XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-08-06 10:23:24 Uchwała Nr SOK.0007.162.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 06.08.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 rok; XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-08-06 10:27:07 Uchwała Nr SOK.0007.163.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 06.08.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.76.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu; XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-08-06 10:36:47 Uchwała Nr SOK.0007.164.2020 z dnia 06.08.2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jednorożec zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec wstrzymał się
2020-08-06 10:41:08 Uchwała Nr SOK. 0007.165.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 06.08.2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/117/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie „Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”; XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-08-06 10:50:49 Uchwała Nr SOK.0007.166.2020 Rady Gminy Jednorożec w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Jednorożec XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-09-24 10:25:21 Uchwała Nr SOK.0007.167.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24.09.2020 r. zmieniającej uchwałę Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2029. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-09-24 10:39:06 Uchwała Nr SOK.0007.168.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24.09.2020 r. zmieniającej uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 r. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-09-24 10:43:19 Uchwała Nr SOK.0007.169.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24.09.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jednorożec na rok szkolny 2020-2021 XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-09-24 10:48:14 Uchwała Nr SOK.0007.170.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24.09.2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-09-24 10:51:05 Uchwała Nr SOK.0007.171.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 24.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-09-24 11:09:53 Apel Rady Gminy Jednorożec w sprawie integralności województwa mazowieckiego XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-10-30 10:31:58 Uchwała Nr SOK.0007.172.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30.10.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020-2029 XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-10-30 10:51:34 Uchwała Nr SOK.0007.173.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30.10.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 r. XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-10-30 10:55:48 Uchwała Nr SOK.0007.174.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30.10.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jednorożec na lata 2021 -2025 XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-10-30 10:59:26 Uchwała Nr SOK.0007.175.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30.10.2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-10-30 11:03:35 Uchwała Nr SOK.0007.176.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia gminnego w trybie bezprzetargowym. XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 10:10:54 Przyjęcie porządku obrad. XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 10:28:56 Uchwała Nr SOK.0007.177.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2020-2029; XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 10:35:26 Uchwała Nr SOK.0007.178.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 r. XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 10:38:18 Uchwała Nr SOK.0007.179.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.” XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 10:43:14 Uchwała Nr SOK.0007.180.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Jednorożec na 2021 rok; XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 10:46:22 Uchwała Nr SOK.0007.181.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jednorożec na lata 2021 -2025; XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 10:55:14 Uchwała Nr SOK.0007.182.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec; XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec przeciw
2020-11-30 11:06:34 Uchwała Nr SOK.0007.183.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec przeciw
2020-11-30 11:08:51 Uchwała Nr SOK.0007.184.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności; XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 11:35:44 Uchwała Nr SOK.0007.186.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 11:38:06 Uchwała Nr SOK.0007.187.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 11:41:03 Uchwała Nr SOK.0007.188.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany „Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu” XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-11-30 11:15:53 Uchwała Nr SOK.0007.185.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-12-29 10:25:05 Uchwała Nr SOK.0007.190.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prgnozy Finansowej na lata 2021-2031 XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-12-29 10:41:38 Uchwała Nr SOK.0007.191.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2021 rok XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-12-29 10:44:47 Uchwała Nr SOK.0007.192.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29.12.2020 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.; XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-12-29 10:48:28 Uchwała Nr SOK.0007.193.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jednorożec XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-12-29 10:17:06 Uchwała Nr SOK.0007.189.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29.12.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.112.2019 Rady Gminy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2020 r. XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2020-12-29 10:10:25 Przyjęcie nowego porządku obrad. XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-01-29 10:16:35 zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.76.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-01-29 10:24:47 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego - transport XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-01-29 10:20:20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego - basen XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-01-29 10:29:47 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.190.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2021-2031 XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-01-29 10:37:06 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.191.2020 Rady Gminy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2021 r. XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-01-29 10:49:03 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec przeciw
2021-01-29 10:40:06 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec przeciw
2021-01-29 10:51:24 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kobylaki-Czarzaste XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-02-26 11:50:21 zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.190.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2021-2030 XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-02-26 11:57:37 zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.191.2020 Rady Gminy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2021 r. XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-02-26 12:04:06 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-02-26 12:06:29 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednorożec w 2021 roku” XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-02-26 12:08:47 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jednorożec na lata 2021-2025 XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-02-26 12:11:50 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Jednorożec i przyznaniu zwrotu tej opłaty XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-02-26 12:16:36 w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-02-26 11:44:28 Przyjęcie nowego porządku obrad. XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-03-30 10:42:00 zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.3.2021 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-03-30 10:45:06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przasnyskiego XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-03-30 10:48:24 zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.190.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2021-2030 XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-03-30 11:02:35 zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.191.2020 Rady Gminy w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2021 r. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-03-30 11:14:24 Uchwała Nr SOK.0007.20.2021 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-03-30 11:42:08 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-03-30 11:48:58 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec wstrzymał się
2021-03-30 11:51:08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-03-30 11:54:07 w sprawie rozpatrzenia petycji XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za
2021-03-30 11:56:32 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jednorożec za